22032010 - Институт последипломного образования моряков

Перейти к контенту

Главное меню:

Інформація
 Семінар організовано Укрморрiчфлотом та Інститутом післядипломної освіти спеціалістів морського та річкового транспорту у якості завершального етапу місячника з безпеки на морському та річковому транспорті.
На семінар були запрошені 87 підприємств, організацій підвідомчих Міністерству транспорту та зв'язку України.
Чи не були присутні на семінарі представники Одеси, Маріуполя, Іллічівська, Ізмаїла, Керчі, Б-Дністровська, Рені, Ялти, Севастополя, Євпаторії та ін портів.
На семінар були запрошені представники засобів масової інформації журнал "Порти України", "Морська газета", "Морські відомості", а також представники телевізійних компаній морського профілю.
     При проведенні семінару використані аудіо-відео техніка.
     Програма семінару та організаційний план його проведення були попередньо і завчасно узгоджені з керівництвом Державної адміністрації морського і річкового транспорту Міністерства транспорту та зв'язку України. На семінарі були заслухані одинадцять доповідей з проблеми безпеки на морському і річковому транспорті. Багатовекторність питань, порушених під час проведення місячника БМРТ зумовила характер виступів і зміст доповідей на семінарі.
З доповіддю присвяченим проблемі вдосконалення державної морської політики виступив заступник голови Укрморрічфлоту доктор наук, професор Щипцов А.О. Він звернув увагу учасників семінару на доцільність
застосування в практиці судноплавства терміну "Безпека морської діяльності"
(БМД). Відповідно до цього було запропоновано наповнити це поняття професійними компонентами, елементами її складовими, а саме:
- системи навігаційної 6езопасності судноплавства;
- системи морської безпеки (запобігання тероризму відповідно до кодексу ОСПС);
- системи екологічної безпеки і т.д. Концептуальна структура БМД представлено на малюнку 1.
Слід зазначити, що в подальшому на семінарі в основному розглядалася концепція створення та вдосконалення системи навігаційної безпеки
судноплавства. З доповіддю про концепцію загальнодержавної цільової програми безпеки судноплавства в Україні на семінарі виступив Хацановский Е.Д. - завідувач відділом УкрНДІМФ. Доповідач зазначив, що істотні зміни, які відбулися у системі державного регулювання діяльності морського і річкового транспорту, а також у структурі управління, як галузі морського і річкового транспорту в цілому, так і окремих суб'єктів господарювання, призвели до зниження ефективності здійснення нагляду з боку держави за їх діяльністю.
Для вдосконалення системи забезпечення безпеки судноплавства слід забезпечити:
- встановлення правил, що стосуються судноплавства українською частиною Азовського моря і Керченської протоки;
- підтримання у внутрішніх водах та територіальному морі України режиму судноплавства, що відповідає міжнародним стандартам безпеки судноплавства;
- дотримання на суднах, що плавають під Державним прапором України, Міжнародних стандартів;
- удосконалення системи державного управління у сфері безпеки судноплавства відповідно до зобов'язань держави прапора, держави порту і прибережної держави;
- посилення державного нагляду у сфері судноплавства, безпеки судноплавства, Технічного нагляду за станом морських суден та берегової інфраструктури судноплавства, зокрема, шляхом проведення аналізу безпеки функціонування об'єктів і суб'єктів судноплавства, у тому числі на основі результатів розслідування морських аварійних подій, вжиття ефективних заходів до запобігання їх виникненню;
- ефективне функціонування національної системи пошуку та рятування на морі;
- ефективне функціонування урядового органу, що діє в системі Міністерства транспорту та зв'язку України і здійснює функції морської адміністрації відповідно до міжнародних договорів України;
- проведення моніторингу морської діяльності іноземних держав, зокрема, щодо захисту та збереження морського середовища в Азовському і Чорних морях, Керченській протоці та інших районах Світового океану;
- удосконалення національного законодавства з урахуванням міжнародного морського права та міжнародних стандартів у сфері судноплавства, у тому числі державної системи забезпечення безпеки судноплавства.
     Фінансування заходів щодо забезпечення безпеки судноплавства повинне здійснюватися за рахунок бюджетних коштів, а також за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання, у тому числі частки цільових портових зборів.
Координацію фінансування заходів щодо забезпечення безпеки судноплавства має здійснювати Мінтрансзв'язку.
Досягнення та утримання відповідного рівня безпеки судноплавства є витратним завданням і вимагає постійного фінансування державних органів управління, капітальних вкладень, підготовки кадрів, науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, спеціальних заходів.
    Оцінка ресурсного забезпечення виконання програми у числовому вимірі має бути визначена на етапі розробки конкретних заходів за конкретними напрямами Програми.
Наступні доповіді, що прозвучали на семінарі, доповнювали і розвивали концептуальну основу системи безпеки судноплавства в Україні. Ці доповіді загострили увагу учасників семінару на злободенних темах, які дозволяють визначити подальші практичні кроки з реалізації рішення задач забезпечення навігаційної безпеки.
Перший крок - це рішення одного із найперших завдань, що вимагає негайної реакції з боку морської адміністрації України. Сьогодні, в умовах дедалі зростаючої активності підприємницької діяльності на ринку морської індустрії, - це безумовне виконання вимог безпеки судноплавства і в першу чергу під час плавання в портових водах. Дотримання вимог безпеки судноплавства є непорушна основа взаємовідносин між комерційними структурами і державними, в т.ч. наглядовими органами, що відповідають за безпеку судноплавства.
     Ця думка була підтверджена в доповіді к.д.п., професора ІПО МРТ Соколова В.Т.
Прихід приватного капіталу в морські структури господарської діяльності, виявив недостатню готовність інспекції держави прапора до виконання функцій державного нагляду у таких умовах під час обговорення проектних рішень і експлуатації гідротехнічних споруд, що забезпечують безаварійне плавання суден.
Домагання судновласників до керівництв портів про прийом екстратонажних суден порушують існуючий баланс між маневровими можливостями акваторій портів та розмірами таких суден. Тому нормативні вимоги керівних документів з навігаційної безпеки суден, що маневрують у портових водах, необхідно сьогодні розглядати з позицій експлуатаційних можливостей цих акваторій. До питання навігаційної безпеки екстратонажних суден слід підходити диференційовано, а саме: або змінювати умови зовнішніх факторів, що діють на судно, зменшуючи їх величини, або оголошувати новий рівень навігаційної безпеки, збільшуючи ступінь ризику.
В "Обов'язкових постановах по порту" (правила плавання по каналах) повинні чітко фіксуватися межі величин, що забезпечують безпечне плавання на кожній ділянці акваторії порту. Тільки в цьому випадку з'являються реальні можливості фіксувати порушення умов плавання суден, запобігти появі аварійних подій.
Кожен порт повинен знати, скільки і якої потужності йому необхідно мати буксирів. Для кожної акваторії і причалу повинні бути розроблені схеми буксирних операцій.
Другим кроком у реалізації виконання заходів концептуальної програми безпеки судноплавства в Україні є створення в галузі системи моніторингу безпеки судноплавства та механізму фінансування технологічних і технічних елементів цієї системи.
З доповіддю на цю тему на семінарі виступив к.т.н., професор, перший проректор ІПО МРТ Яценко О.В., який позначив доцільність створення міжгалузевого центру безпеки транспортної діяльності (МЦБТ) в Україні оскільки в ліквідації аварій морських і річкових суден та рятуванні членів їх екіпажів можуть бути задіяні  інші види транспорту. Пропозиції зі створення МЦБТ поміщені в Додатку 2 до цього звіту.
   Третім кроком імплементації в галузі  цільової програми безпеки судноплавства є розробка і реалізація комплексу заходів щодо зведення до мінімуму впливу на функціонування системи навігаційної безпеки судноплавства "людського фактора".
У рамках семінару  були відзначені деякі аспекти впливу "людського фактора" на безпеку судноплавства. Доповідачі акцентували увагу учасників семінару на необхідності зниження впливу "людського фактора".
У доповіді ВО ректора ІПО МРТ д.т.н., професора Горба С.І., була представлена концептуальна основа визначення мінімальної кількості членів екіпажів суден, необхідного і достатнього для забезпечення безпечної життєдіяльності та в цілому безпеки судноплавства. Тема ця актуальна сьогодні напередодні ратифікації міжнародної конвенції МОП 2006 р.
Негативний вплив "людського фактору" напряму залежить від компетентності персоналу, його підготовленості до роботи в складних екстремальних умовах, від його здатності оперативно прийняти рішення з управління безпекою судноплавства, особливо під час плавання в портових водах (де, як показує статистика відбувається 80% аварійних ситуацій по відношенню до загальної кількості аварій суден що мають місце у світовій практиці морської індустрії).
Про компетентність персоналу, який здійснює промірні роботи в портових водах було сказано в доповіді Заперченко Л.П. - начальника відділу нагляду за безпекою судноплавства Держморінспекціі.
    Доповідач підкреслив наступне.
    Промірні роботи в портових водах України проводяться з метою зйомки рельєфу дна для навігаційних цілей.
Виконує цю робота ГУ «Держгідроrрафія» виключно з метою складання коректури морських навігаційних карт і оперативного сповіщення мореплавців про виявлення небезпеки. Проведення роботи регламентуються "Інструкцією про вимоги та методи зйомки рельєфу дна для навігаційних цілей", затвердженою наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 10.05.2005г. № 184.
Крім того виконуються промірні роботи при необхідності визначення глибин на морських і річкових акваторіях для будівельно-експлуатаційних цілей і при здійсненні днопоглиблювальних робіт з метою контролю стану акваторій портів, оцінки габаритів морських каналів і фарватерів.
При здійсненні державного нагляду за промірними роботами порти представляють щорічно в Держморінспекцію матеріали проведення ціх робіт для аналізу. Низька компетентність персоналу не сприяє отриманню об'єктивної інформації в районі промірних робіт для аналізу. Це загрожує негативними наслідками для безпеки судноплавства. Звідси важливим є завдання підготовки та перевірки знань спеціалістів з промірних робіт, що має безпосереднє відношення до забезпечення безпеки судноплавства.
Увагу треба приділити також компетенції працівників наглядових органів – інспекторів портового нагляду.
    З доповіддю о проблемах вдосконалення освітнього процесу цієї категорії фахівців виступив к.т.н., член-кореспондент Міжнародної академії наук екології безпеки людини, член морського Інституту України, професор, завідувач кафедрою "Технічного менеджменту та безпеки на морському транспорті" Шарапов В.В.
У доповіді були представлені структурні схеми освітньої діяльності для навчання фахівців галузі з проблеми безпеки морської діяльності.
Навчання з питань безпеки судноплавства в ІПО МРТ здійснюється для всіх посадових категорій фахівців галузі, які забезпечують безпеку судноплавства і виконують функції нагляду і контролю за відповідністю судна і суднового екіпажу вимогам безпеки судноплавства.
Державна політика у сфері забезпечення безпеки судноплавства, визначена постановою Кабінету Міністрів України № 1137 від 07 жовтня 2009 року, має на увазі скоординовані дії суб'єктів, що відповідають за безаварійне плавання суден.
На акваторіях портів і підходах до них такими суб'єктами є:
- капітанія портів (капітан порту, портнагляду);
- портофлот, що здійснює буксирне забезпечення великотоннажних суден;
- диспетчерська служба, що організує прийом та обслуговування суден;
- служба регулювання руху;
- лоцманська служба;
- гідротехнічна служба, що забезпечує прохідні глибини і розміри площ акваторій для маневрування суден.
За період з 2004 по сьогоднішній день в Інституті пройшли навчання 405 слухачів за програмою "Державний нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства", і 115 інспекторів порт-стейтс-контролю.
Тези про необхідність професійної підготовки спеціалістів наглядових органів виступив представник Регістру судноплавства України Сльозко І.П. Він підкреслив важливість проведення практичних занять із зазначеною категорією посадових осіб наглядових органів з питань пошуку невідповідностей експлуатаційної готовності суден та  їх екіпажів у світлі вимог Міжнародного Кодексу МКУБ.
Зведення впливу "людського фактора" до мінімуму може бути здійснено також за рахунок тренінгу командного персоналу суден. Існуючі напрямки тренінгової підготовки відображені в нижченаведеної таблиці (доповідач к.д.п. Жуков Д.С.).
Напрямки тренінгової підготовки командного складу суднового екіпажу
IIравила, Роздiли
IIДНВ 1978
з поправками
Підготовка з радiолокацiйної прокладки та використанням ЗАРП (рівень експлуатації)
II/1, А-I/12
Підготовка з РЛС, ЗАРП, організація ходової вахти,
пошук та порятунок (рівень управління)
II/2, А-I/12
Підготовка з управління судном
II/2, В-I/12
Організація керування судном
II/2, В-I/12
Організація несення навігаційної вахти на містку
II/2, В-I/12
Підготовка по роботі з електронними картами
   Доповідач відмітив, що в ІПO МРТ проводиться підготовка за всіма вищезазначеними курсам. При цьому для підготовки судноводіїв використовується повномасштабний тренажер "містка" виробництва компанії TRANSAS NTPro з візуалізацією на екран з одномоментним кутом огляду 120 градусів, тренажер вантажних операцій LCS TRANSAS. Курси підготовки операторів ГМЗЛБ проводяться на тренажері IZUMI 900.
Для підготовки судномехаників використовується тренажер компанії TRANSAS ERS - 4000.
В даний час ведеться підготовка до видання збірника доповідей за матеріалами семінару.
Про результати семінару є інформація в пресі, в частості в "Морські відомості України" № 8 (761) від 26.02.10
Крім того про роботу семінару була інформація по телебаченню на місцевих телеканалах.
Додаток 1
Міністерство транспорту та зв’язку України
Державна адміністрація морського і річкового транспорту
Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту
(ІПО МРТ м. Одеса, вул. Канатна, 42 аудиторія 223)
Програма проведення семінару
"Політика підприємств у галузі з безпеки судноплавства"
25.02.2010 р
09.30-10.00 Реєстрація учасників семінару.
10.00-10.15 Відкриття семінару. Вступне слово. Інформація про порядок проведення семінару.
Щипцов О.А. – д.г.н., професор, заступник голови Укрморрічфлоту  
Горб С.І. - д.т.н., професор, ректор Інституту ПО МРТ
Шарапов В.В. - к.т.н., професор, завідувач кафедри Інституту ПО МРТ України
10.15-10.35 Актуальні проблеми державної морської політики України.
Щипцов О.А. – д.г.н., професор, заступник голови Укрморрічфлоту
10.35-10.55 Про розробку концепції цільової програми вдосконалення функціонування національної системи безпеки судноплавства на 2010-2014 роки.
Хацановський Е.Д – завідуючий відділом Українського науково-дослідного інституту морського флоту
10.55-11.15 Концептуальні засади визначення мінімального складу екіпажу, при якому допускається вихід судна в море.
Горб С.І. - д.т.н., професор, ректор Інституту ПО МРТ
Майдан С.В. - науковий співробітник Інституту ПО МРТ
11.15-11.45 Кофе-тайм.
11.45-12.05 Заходи та дії що проводяться Регістром судноплавства України, для підвищення безпеки судноплавства
Сльозко М.П. – начальник відділу конвенційної сертифікації та роботи  з PSC.
12.05-12.15 Економічні основи безпеки судноплавства
Яценко О.В. - к.е.н., професор, перший проректор Інституту ПО МРТ
12.15-12.45 Результати аналізу аварійності суден у водах України за 2009 рік
Інфімовскій C.Ю. - к.т.н. начальник відділу розслідування, обліку та профілактики аварійних подій Держморінспекціі.
12.45-13.05 Специфіка національного українського законодавства в процедурі розслідування аварій морських суден
Горчаков С.В. - к.ю.н., к.д.п., секретар Асоціації морських капітанів
13.05-13.25 Проблема забезпечення навігаційної безпеки плавання суден в портових водах Північно-західної частини Чорного моря (оцінка експлуатаційних можливостей портових акваторій і прохідних каналів).
Соколов В.Т. - к.д.п., зав. лабораторії з питань безпеки судноплавства кафедри ТМ і БМТ, професор ІПО МРТ
13.25-14.00 Обідня перерва.
14.00-14.25 Організаційна основа плавання суден у Керченській протоці в зоні спільної відповідальності України та Росії.
Репетей В.Д. - к.д.п. заступник начальника Держфлотінспекції України - начальник Держморінспекціі, професор ІПО МРТ
14.25-14.45 Про результати проведення промірних робіт у портових водах України.
Заперченко Л.П. - начальник відділу нагляду за безпекою судноплавства Держморінспекціі
14.45-15.05 Шляхи подальшого вдосконалення підвищення кваліфікації та перевірки знань працівників ІДПН портів
Шарапов В.В. - к.т.н., професор, завідувач кафедри Інституту ПО МРТ України
15.05-15.25 Тренажерна підготовка персоналу підприємств галузі у забезпеченні питань безпеки судноплавства.
Жуков Д.С. - завідувач кафедри Інституту ПО МРТ України
15.25-16.25 Дискусія за темою семінару.
16.25-16.35 Заключне слово. Вручення свідоцтв учасникам семінару про проходження навчання. Закриття семінару.
Оргкомітет
Додаток 2
УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 25.02.2010 г. " политика предприятий в отрасли по безопасности судоходства " 1Щипцов Александр АлексеевичУкрморречфлот                                                    заместитель председателя2Репетей Владимир ДмитриевичГосморинспекция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     начальник3Слезко Николай ФилипповичРегистр судоходства Украины Нач отдела конвенционной сертификации4Рябчиков Павел СергеевичГП "Николаевский МТП" Капитан порта5Зубко Игорь ВладимировичГП "МТП Южный" Зам начальника портофлота по БМ6Головченко Ростислав ЕвгеньевичООО СП "Нибулон" Капитан-наставник7Волик Андрей АлександровичООО СП "Нибулон" Зам генерального директора8Шмаков Александр ЮрьевичООО СП "Нибулон" Главный диспетчер флота СК9Плюто Михаил ГригорьевичГП "Укрводпуть" Капитан-наставник10Верещака Николай АнатольевичГП "Укрводпуть" начальник11Кириченко Дмитрий ГригорьевичГП "Севастопольский МТП" Начальник смены ИГПН12Соколов Олег ГеоргиевичГП "Бердянский МТП" начальник СМБ13Гецевич Евгений ЛеонидовичГП "Дельта-лоцман" Зам директора по БС14Голодницкий Александр ГригорьевичГП "Дельта-лоцман" директор15Попов Владимир Геннадьевич
ГСК "Керченская паромная переправа"
Главный диспетчер
16Куликов Владимир Иванович
ООО СК "Эллада"
Назначенное лицо
17Левченко Сергей БорисовичГП "Бердянский МТП" Капитан- порта18Меньшиков Александр ГеннадьевичГП "МТП Южный" ст. инспектор ИГПН19Ефименко Иван Владимирович
ГП "Херсонский МТП"
Капитан порта
20Заика Олег Валерьевич
ГП "Николаевский МТП"
Зам капитана порта
21Хорошилов Александр ВладимировичГП "Николаевский МТП" Зам начальник службы антитеррористического обеспечения БМ по флоту22Сидельников Владимир ЮрьевичГосфлотинспекция Украины
Начальник инспекции контроля
23Торский Владимир ГеоргиевичОНМА За кафедрой БиОМ24Заперченко Леонид ПавловичГосморинспекция Украины Начальник надзора за БС25Тихонов Илья ВалентиновичИнспекция по вопросам подготовки и дипломирования моряков начальник26Михайленко Юрий НиколаевичОдесский региональный филиал Инспекции ПДМ    директор27Лапин Анатолий ДмитриевичАссоциация морских капитанов Одессы
президент
28Тюрин Денис НиколаевичООО "Лира"
Коммерческий директор
29Хацановский Эдуард ДмитриевичГП "УкрНИИМФ"
Заведующий отделом
30Белинская Ольга ВикторовнаГазета "Морские ведомости Украины"
Главный редактор
Назад к содержимому | Назад к главному меню